aanmelden


BIJLAGE CNI 01: ZORGTRAJECTCONTRACT CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE

 

 

 

Kleefbriefje ziekenfonds van de patiënt

 

 

 


Verbintenissen van de PATIENT

NAAM VAN DE PATIENT: ………………………………………………….

-  Mijn huisarts, die ik verzoek om deze aanvraag aan de adviserend geneesheer van mijn ziekenfonds te bezorgen, heeft mij vandaag de voorwaarden voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie uitgelegd.

-  Ik werd door mijn huisarts op de hoogte gebracht dat de voordelen en het welslagen van het zorgtraject afhangen van mijn actieve deelname aan het zorgplan. Ik verbind mij ertoe om de praktische organisatie van het zorgplan vast te leggen met mijn huisarts.

-     Mijn huisarts besprak met mij de behandelingsdoelen en hoe ze te bereiken, gebaseerd op de gegevens op pagina 2 van dit contract.

-     Bovendien geef ik mijn huisarts de toestemming om de volgende geanonimiseerde gegevens die op mij betrekking hebben: leeftijd, geslacht, renale diagnose, arteriële bloeddruk, de resultaten van sommige bloedonderzoeken (hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon) over te maken aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met als doel wetenschappelijke evaluatie en met naleving van de reglementering van de persoonlijke levenssfeer.

Datum en handtekening

 

¨   Ik vraag aan mijn huisarts die dit contract ondertekent, mijn globaal medisch dossier te beheren: hij/zij moet daartoe binnen het jaar na de start van het zorgtraject  het honorarium aanrekenen


VERBINTENISSEN VAN DE NEFROLOOG/INTERNIST

Ik stem ermee in om deel te nemen aan het zorgtraject van deze patiënt, die behoort tot de doelgroep[1], en meer bepaald om:

-  in onderlinge overeenstemming de huisarts te ondersteunen bij de uitwerking, de evaluatie en de aanpassing, van een individueel zorgplan voor de patiënt met chronische nierinsufficiëntie. Dit omvat doelstellingen, een geplande follow-up, medische raadplegingen, paramedische tussenkomsten en technische onderzoeken

-  de verslagen van mijn raadplegingen en technische onderzoeken aan de huisarts te bezorgen

-  met de huisarts een doeltreffende communicatie te onderhouden, ofwel op verzoek van de huisarts, ofwel naar aanleiding van de overdracht van klinische of biologische parameters.

Naam + Stempel                                           Datum en handtekening

 

 

Bankrekeningnummer voor de betaling van het zorgtrajecthonorarium

¨  specialist: titularis :                                                                                        rekeningnummer:

OF

¨  ziekenhuis:                                                                                                    rekeningnummer

ondernemingsnummer

VERBINTENISSEN VAN DE HUISARTS

Ik stem ermee in om deel te nemen aan het zorgtraject van deze patiënt, die behoort tot de doelgroep 1, en meer bepaald om:

-  in onderlinge overeenstemming met de nefroloog, een individueel zorgplan uit te werken, te evalueren en aan te passen. Dit omvat doelstellingen, een geplande follow-up, medische raadplegingen, paramedische tussenkomsten en technische onderzoeken voor de patiënt met chronische nierinsufficiëntie

-  mijn observaties en de resultaten van relevante onderzoeken voor de opvolging van de patiënt aan de geneesheer-specialist te bezorgen

-  het medisch dossier van de patiënt te gebruiken

-  een kopie van dit behoorlijk ingevuld contract aan de adviserend geneesheer te bezorgen.

Naam + Stempel                                           Datum en handtekening

Bankrekeningnummer voor de betaling van het zorgtrajecthonorarium

-huisarts: titularis :                                                                                        rekeningnummer:

ADVISEREND GENEESHEER van het ziekenfonds

Ik bevestig ontvangst van dit contract conform de reglementering betreffende het zorgtraject diabetes type 2 dat geldt vanaf (datum ontvangst conforme aanvraag)…………tot………………

 

Naam + Stempel                                                   Datum en handtekening[1],Inclusiecriteria voor een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie:

-   een chronische nierinsufficiëntie hebben, gedefinieerd als

  1. een berekende glomerulaire filtratiesnelheid <45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule minstens 2x bevestigd met een tussentijd van ten minste 3 maanden

en/of

  1. een proteïnurie van >1g/dag  minstens 2x bevestigd met een tussentijd van ten minste 3 maanden

-   ouder zijn dan 18 jaar

-   niet in dialyse zijn en niet getransplanteerd zijn

-   in staat zijn tot ambulante follow up, d.w.z. nefroloog/internist raadplegen in diens spreekkamer

 

ZORGTRAJECTCONTRACT CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE (pagina 2)

INFORMATIE OVER DE AANPAK VAN DE CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE

ALGEMENE DOELSTELLING

 

Een goede aanpak van uw nierziekte verzekert u een langer én gezonder leven.

Deze aanpak kan de evolutie van uw nierziekte sterk vertragen, wil de werking van uw nieren zolang mogelijk behouden en uw kans op hart en vaatziekten verminderen.

 

UW PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN

 

Uw persoonlijke doelstellingen vormen de leidraad voor de aanpak van uw nierziekte.

Op basis van onderstaande doelstellingen maken u en uw huisarts een concreet zorgplan voor uw zorgtraject.

 

  • Gezonde leefstijl

-       Regelmatig bewegen

-       Stoppen met roken

-       Gezonde voeding

-       Gewicht verliezen indien nodig

-       Geen geneesmiddelen gebruiken (bv. pijnstillers) zonder advies van uw dokter: zij kunnen schadelijk zijn voor uw nieren

 

  • Opvolgen en behandelen, zo nodig met geneesmiddelen, van

-       Bloedsuiker

-       Bloeddruk

-       Cholesterol en vetten in het bloed

-       Proteïnurie: eiwit in de urine

-       Bloedarmoede

-       Toestand van uw beenderen en gewrichten

-       Tabakgebruik: stoppen met roken

-       Aangepast dieet: met de hulp van een ervaren diëtist

-       De nodige geneesmiddelen innemen zoals voorgeschreven

 

  • Bloedcontrole
    Uw specialist en huisarts bepalen de regelmaat waarmee de bloedcontroles moeten gebeuren

 

  • Controle: opsporen van verwikkelingen in andere organen

 

  • Inentingen: tegen griep, hepatitis en pneumokokken 

 


{backbutton}
Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE